Recycling van verpakkingen succesvol

In 2018 is 79% van alle op de markt gebrachte verpakkingen gerecycled. Dat is ruim boven de (in het Besluit Verpakkingen opgenomen) Nederlandse doelstelling van 70%. Ook laten we hiermee de EU-doelstelling van 55% ver achter ons.

Het verpakkende bedrijfsleven (georganiseerd via het Afvalfonds Verpakkingen) neemt duidelijk zijn verantwoordelijkheid en is in Nederland één van de koplopers ten aanzien van de circulaire economie.

De inzameling en recycling van verpakkingen wordt gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten in Nederland op de markt brengen. Zij doen dit door over hun verpakkingen een heffing te betalen aan het Afvalfonds Verpakkingen, die daaruit de gemaakte kosten voor inzameling en recycling vergoedt.

Sinds 2009 wordt kunststof verpakkingsafval op een landelijke schaal ingezameld. We zitten daarmee dus nog in een leerproces. Een paar van de leerpunten:

  • De samenwerking, afstemming en communicatie tussen partijen in de kunststofketen kan en moet beter. Bijvoorbeeld: Veel gemeenten hebben te veel verschillende inzamelsystemen: diftar, omgekeerd inzamelen, ondergrondse én bovengrondse bakken, haal- en brengsystemen en bijvoorbeeld ook bron én nascheiding naast elkaar in één gemeente. De inrichting van het inzamelsysteem is de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente, maar er liggen nog kansen voor optimalisatie bij betere afstemming onderling en het delen van lessen tussen gemeenten.
  • De gehele keten moet zich richten op de kwaliteit van de inzameling en recycling van kunststof verpakkingen. Daar moet het verpakkende bedrijfsleven ook zijn bedrage aan leveren door goed recyclebare verpakkingen op de markt te brengen. Daar liggen zeker nog kansen voor verbetering.
  • Innovaties zijn noodzakelijk om de keten beter te laten werken. Daar moeten de betrokken partijen als sorteerders en recyclers ook de kans voor krijgen. Daarom wil het Afvalfonds Verpakkingen ook lange termijn afspraken met hen maken.

Energieterugwinning en nascheiding
Verpakkingen die niet gerecycled worden, bijvoorbeeld verpakkingen die de consument weggooit in plaats van te scheiden, worden verbrand in ovens die energie terug leveren. In Nederland is het verboden om afval te storten. Op deze manier wordt het huishoudelijk restafval ingezet voor energieterugwinning. Het verdient uiteraard de voorkeur dat zoveel mogelijk verpakkingen goed recyclebaar zijn. Het verpakkend bedrijfsleven werkt er hard aan om dit jaarlijks nog verder te verbeteren. Daarnaast vindt op steeds meer plaatsen nascheiding plaats: materialen zoals kunststof verpakkingen worden uit het restafval gescheiden en alsnog gerecycled.