Inzameling papier en karton: een goede gewoonte

De inzameling van papier en karton is net als die van glazen verpakkingen van oudsher verankerd in de maatschappij. Dat zien we dan ook terug in een hoog  recyclingpercentage van 88%. Hiermee wordt ruimschoots aan de Nederlandse doelstelling van 75% en de Europese van 60% voldaan.

85% van het in Nederland gemaakte nieuwe papier en karton bestaat uit gerecycled oudpapier en -karton (bron: PRN). Oudpapier is dus een waardevolle grondstof. Dit zorgt er voor dat de kringloop voor papier en karton zowel qua milieuvoordeel als qua kosten circulair is. De opbrengst van papier en karton is (ruim) voldoende om de kosten voor inzameling en recycling te kunnen dekken. Wil je weten hoe dat werkt? Bekijk deze infographic.

Verpakkingen van papier en karton en grafisch papier worden in Nederland doorgaans in één stroom ingezameld, dus samen met niet-verpakkingen. Om te weten hoeveel verpakkingen worden ingezameld (en gerecycled), wordt jaarlijks onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling van het ingezamelde papier en karton. Het aandeel verpakkingen neemt jaarlijks toe, mede door meer internetaankopen, maar ook door minder gebruik van grafisch papier. In 2017 bestond 51,6% van het oudpapier en karton uit verpakkingen.

Ook worden steeds meer drankenkartons gescheiden ingezameld, vooral via PMD-inzameling. Gemeenten hebben in 2017 ruim 31 kton drankenkartons ingezameld. Dit gewicht is zowel afkomstig van brongescheiden inzameling (door de consument gescheiden) als van nascheiding (door machines uit het restafval gescheiden). Aangenomen wordt dat 75% van de drankenkartons uit papier en karton bestond (bron: HEDRA).