Keuzemogelijkheid voor alternatief regiemodel kunststof verpakkingsafval

Op dit moment is het Afvalfonds Verpakkingen bezig om met de partijen betrokken bij de Raamovereenkomst Verpakkingen (VNG, verpakkende bedrijfsleven en Ministerie van I&W) een alternatieve systematiek uit te werken voor de regie over de recyclingketen van brongescheiden kunststof verpakkingsafval afkomstig van huishoudens.

Die alternatieve systematiek zal worden vastgelegd in een landelijke regeling. Dit regiemodel houdt – kort gezegd – in dat de gemeente inzamelt en hiervoor een vergoeding ontvangt (bij aanlevering op een overslaglocatie) en het Afvalfonds Verpakkingen verantwoordelijk is voor de verdere overslag, sortering en vermarkting (de post collection).

Omdat gemeenten hebben aangegeven eerder een keuze te moeten/willen maken, heeft het Afvalfonds Verpakkingen gemeenten een tijdelijke regeling aangeboden zodat zij nu al de risico’s en verantwoordelijkheden over kunnen dragen. De gemeente houdt hierbij de vrijheid om te bepalen hoe de inzameling plaatsvindt en ontvangt een inzamelvergoeding op basis van de hoeveelheid geaccepteerd kunststof verpakkingsafval. Het Afvalfonds Verpakkingen zal de post collection activiteiten zo uitvoeren dat – vanuit de huidige situatie – de sortering en recycling van verpakkingsafval verder worden versterkt en uitgebreid. Recycling staat dus voor ons centraal. Dat past ook bij een goede uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid die wettelijk op het Afvalfonds Verpakkingen rust. Kostenreducties worden gerealiseerd door innovatie en het vergroten van de efficiëntie in de recyclingketen.

U leest hier meer over het aanbod.