Taken van het Afvalfonds Verpakkingen

Het Afvalfonds Verpakkingen geeft collectief uitvoering aan de verplichtingen die het verpakkende bedrijfsleven heeft onder het Besluit beheer verpakkingen. Ons belangrijkste doel is uitvoering te geven aan de Raamovereenkomst.

Dat houdt in dat wij ons richten op onder meer:

  • het inrichten en onderhouden van een afvalbeheersstructuur, die inzameling en recycling stimuleert;
  • het heffen van een afvalbeheersbijdrage bij alle aangesloten producenten en importeurs en het doen aansluiten van alle bijdrageplichtige bedrijven;
  • het rapporteren over alle op de markt gebrachte verpakkingen en de daarbij behaalde recyclingpercentages;
  • het verstrekken van vergoedingen (aan gemeenten) voor het (gescheiden) inzamelen van verpakkingsafval;
  • het stimuleren van activiteiten en campagnes ter preventie van verpakkingszwerfafval;
  • het sturen van de materiaalketen richting een circulaire economie: verhoging van het milieurendement en verlaging van de kosten.

Onze taken worden gefinancierd uit de afvalbeheersbijdrage van het verpakkende bedrijfsleven. Door middel van deze afvalbeheersbijdrage bekostigen we niet alleen de activiteiten van het Afvalfonds Verpakkingen, maar ook die van betrokken organisaties Nedvang, Nederland Schoon, Verpakkingsketen BV (VPKT) en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). VPKT zorgt voor de sortering en recycling van (kunststof) verpakkingen door contracten aan te gaan met nascheiders, sorteerders, recyclers, transporteurs en op- en overslagstations. Het KIDV adviseert en inspireert bedrijven over duurzaam verpakken.

Afspraken over de afvalbeheersbijdrage zijn vastgelegd in de Afvalbeheersbijdrage Overeenkomst (ABBO).

Het Afvalfonds Verpakkingen is op grond van de algemeen verbindend verklaarde Afvalbeheersbijdrageovereenkomst (ABBO) gehouden tot vertrouwelijke behandeling van alle aan ons verstrekte bedrijfsvertrouwelijke informatie. Mede daarom heeft het Afvalfonds Verpakking zijn beleid en ICT-landschap zodanig ingericht dat vertrouwelijkheid van gegevens gewaarborgd is en blijft.