Taken van het Afvalfonds Verpakkingen

Primaire opdracht van het Afvalfonds Verpakkingen is het realiseren van de recyclingdoelstellingen voor verpakkingsafval.

Dit doen wij door:

  • het innen van de afvalbeheersbijdrage bij de bedrijven die verpakte producten op de Nederlandse markt brengen;
  • het verstrekken van vergoedingen (aan gemeenten) voor het (gescheiden) inzamelen van huishoudelijk verpakkingsafval;
  • het aan de overheid rapporteren over alle op de markt gebrachte verpakkingen en de daarbij behaalde recyclingpercentages.

Daarnaast stimuleren wij activiteiten en campagnes ter preventie van verpakkingszwerfafval doordat wij de activiteiten van NederlandSchoon financieren. En wij helpen bedrijven hun verpakkingen te verduurzamen met hulp en advies van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken.

Wat precies de verplichtingen van het verpakkende bedrijfsleven zijn, staat in het Besluit beheer verpakkingen 2014. De afspraken van bedrijfsleven, gemeenten en overheid, en de doelen die daaruit voortkomen, liggen vast in de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Afvalfonds Verpakkingen (AFV) hebben in 2019 nieuwe afspraken gemaakt voor de inzameling en recycling van verpakkingsafval. Deze zijn vastgelegd in de ‘Ketenovereenkomst 2020-2029’. In deze Ketenovereenkomst staan afspraken ter aanvulling en opvolging van de Raamovereenkomst.

Afspraken over de afvalbeheersbijdrage zijn vastgelegd in de Afvalbeheersbijdrage Overeenkomst (ABBO).

Het Afvalfonds Verpakkingen is op grond van de algemeen verbindend verklaarde Afvalbeheersbijdrageovereenkomst (ABBO) gehouden tot vertrouwelijke behandeling van alle aan ons verstrekte bedrijfsvertrouwelijke informatie. Mede daarom heeft het Afvalfonds Verpakking zijn beleid en ICT-landschap zodanig ingericht dat vertrouwelijkheid van gegevens gewaarborgd is en blijft.

Lees hier de flyer over ons.