Afvalfonds Verpakkingen ondertekenaar Grondstoffenakkoord

In het Rijksbrede programma Circulaire Economie: ‘Nederland Circulair in 2050’
schetst het kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzaam
gedreven, volledig circulaire economie in 2050.

In deze transitie kunnen en willen veel partijen een rol spelen: bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en veel meer. Het Grondstoffenakkoord markeert het startpunt om samen aan de slag te gaan.

Het Afvalfonds Verpakkingen ondertekende het Grondstoffenakkoord en is betrokken bij de transitieagenda kunststoffen. Daarbij streeft het Afvalfonds Verpakkingen naar recycling van kunststof verpakkingen tegen de laagste maatschappelijke kosten. Dat betekent dat partijen elke stap in de keten kostenefficiënt organiseren en uitvoeren, dat we samen het hoogste milieurendement halen, dat kunststofafval grondstof wordt, dat er vraag is naar deze grondstoffen en dat de keten reageert op vraagsturing.