‘Crisisteam PMD, glas en papier’ opgericht

Het Afvalfonds Verpakkingen, gemeenten, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ketenpartners willen de inzameling en recycling van verpakkingsafval in crisistijd zo goed mogelijk laten verlopen.

Om te voorkomen dat door de coronacrisis het ophalen, sorteren en recyclen van verpakkingsafval in Nederland afneemt of stagneert is het ‘Crisisteam PMD, glas en papier’ opgericht. Dit crisisteam bestaat uit het Afvalfonds Verpakkingen, Nedvang, VPKT, de NVRD, de Vereniging Afvalbedrijven, HVC en Regie Kunststoffen Nederland (RKN). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn aangesloten. Het team signaleert de risico’s en moeilijkheden die het virus met zich meebrengt voor inzameldiensten, sorteerders, overslagstations en recyclers en maakt deze beheersbaar door het opstellen van scenario’s en draaiboeken. Op die manier kunnen de partijen in de afvalketen bij calamiteiten snel handelen. 

Continuïteit inzameling en recycling waarborgen door samenwerken
“Het coronavirus stelt ons allemaal voor uitdagingen. Alles wat een paar weken geleden vanzelfsprekend was, is dat nu niet meer. Ook in de inzameling en recycling van verpakkingen kan het coronavirus zorgen voor onzekerheid.”, aldus Tjaco Twigt van VPKT, onderdeel van het Afvalfonds Verpakkingen. “We brengen allerlei risico’s  in kaart en werken samen om die te beheersen. We doen er alles aan om de inzameling te continueren

Jurgen de Jong van RKN: “Zo kan ziekte van werknemers zorgen voor een continuïteitsprobleem in de verwerking van afvalstromen. De bedrijven die gerecycled kunststof kopen van recyclers produceren veel minder. Recyclers kunnen daardoor moeilijker hun kunststof kwijt – en dus ook niet meer verwerken. Grenzen zouden dicht kunnen gaan voor transport van afval. Dit kan grote gevolgen hebben voor de gehele recyclingketen van verpakkingsafval. Om de continuïteit van de inzameling en recycling van verpakkingsafval te waarborgen, moeten we rekening houden met al deze scenario’s en ervoor zorgen dat hier adequaat op gereageerd wordt. Dat kan alleen als we de handen ineenslaan en informatie met elkaar delen, in kaart brengen, evalueren en op basis daarvan adviezen uitbrengen en handelen.”

Snelle signalering en onderlinge afstemming
De organisaties die onderdeel uitmaken van het crisisteam, staan in direct contact met gemeenten, inzamelaars, sorteerders en recyclers. Door hen worden alle onderdelen in de afval- en recyclingketen gemonitord en kan bij verstoring snelle landelijke afstemming plaatsvinden. Zo is het crisisteam hiermee in staat knelpunten in de keten te signaleren en aan te pakken. Gemeenten of bedrijven in de keten die vragen hebben aangaande het ophalen en verwerken van afval in hun omgeving, kunnen zich wenden tot meldpunt@nvrd.nl