Oprichting Platform Ketenoptimalisatie gaat hergebruik kunststof aanjagen

Om de kwaliteit van gerecyclede verpakkingen te verbeteren, richt het Afvalfonds Verpakkingen samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het Platform Ketenoptimalisatie (PKO) op. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is adviserend lid van het platform. Het PKO gaat zich onder meer buigen over de beoordeling van het ingezamelde materiaal, de kwaliteitseisen voor gesorteerd materiaal, de te hanteren vergoedingen(systematiek) en de recyclebaarheid van verpakkingen die op de markt komen.

Met name bij kunststof is nog veel te winnen. “Het inzamelen en recyclen van kunststof verpakkingen is vanwege de complexiteit en verscheidenheid van het materiaal een kostbare zaak. De opbrengst van het gerecyclede materiaal dekt meestal niet de kosten die worden gemaakt”, aldus Afvalfonds Verpakkingen-directeur Cees de Mol van Otterloo tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Daarom zal de kunststofketen – van verpakkingenproducent tot recyclaar - van een aanbod naar een vraaggestuurde keten moeten worden omgevormd. Alleen dan kan er positieve waarde in de keten ontstaan.

“Voor het oplossen van operationele knelpunten en het op den duur sluitend maken van de zogenoemde kunststofketen tegen zo laag mogelijke kosten, is nauwe samenwerking tussen de verschillende stappen in de keten noodzakelijk. De afgelopen jaren hebben we gezien dat de afstand tussen de betrokken partijen te groot was. Dit platform brengt de partijen dichter bij elkaar en dat komt de effectiviteit ten goede. Dat zie ik echt als een meerwaarde”, aldus Edward Stigter, directeur Fysieke Leefomgeving van de VNG.

Met verschillende werkgroepen waarin de diverse partijen in de keten zijn vertegenwoordigd, werkt het PKO aan het optimaliseren en regisseren van de verpakkingsketens op het gebied van inzameling, sortering en recycling, zodat hergebruik van grondstoffen verbetert en de maatschappelijke kosten dalen, doordat de keten kan voldoen aan vraag naar kwalitatief goed recyclaat. Begin april verwachten we het eerste tussenresultaat van de werkgroepen.

Over het Afvalfonds Verpakkingen
In Nederland zijn bedrijven die verpakte producten op de markt brengen wettelijk verplicht te zorgen voor het inzamelen en recyclen van de verpakkingen: de producentenverantwoordelijkheid. De Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft deze verantwoordelijkheid van deze bedrijven op zich genomen. Het verpakkend bedrijfsleven betaalt hiervoor een bijdrage per kilo verpakkingen aan het Afvalfonds Verpakkingen: de afvalbeheersbijdrage. Hiermee worden de kosten voor de inzameling en recycling van verpakkingen vergoed aan de gemeenten. Meer informatie vindt u op www.afvalfondsverpakkingen.nl

Over de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Gemeenten zijn wettelijk verplicht om huishoudelijk afval (gescheiden) in te zamelen. De koepel van alle  Nederlandse gemeenten, de VNG, ondersteunt haar leden bij deze taak. De VNG is de partij die gemeenten vertegenwoordigt binnen de Raamovereenkomst Verpakkingen.  In deze overeenkomst staan afspraken over de uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen.