Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Raamovereenkomst Verpakkingen

Naar aanleiding van de tussenevaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen hebben de raamovereenkomstpartijen besloten om een governancestructuur te ontwikkelen die bestaat uit drie niveaus: bestuurlijk niveau, strategisch niveau (de begeleidingscommissie) en operationeel niveau*.

Op 18 juni heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Er is gesproken over de volgende onderwerpen:

1. Regie op de kunststofketen.
2. Recyclingdoelstellingen.
3. Tariefdifferentiatie, en
4. Bestrijding van zwerfafval.

De partijen hebben afgesproken om de zomerperiode te benutten om gezamenlijk concept afspraken op deze onderwerpen te formuleren. Het ministerie van IenW vraagt de twee partijen aan tafel en begeleidt het proces. Voor de regie op de kunststof keten heeft de VNG onder gemeenten een peiling laten uitvoeren. Mede op basis van de resultaten van deze peiling, worden randvoorwaarden voor de regiemodellen geformuleerd. Ook wordt bekeken hoe modellen naast elkaar kunnen werken. Het totale pakket aan afspraken moet eraan bijdragen dat de verpakkingenketen – kwalitatief, kwantitatief en economisch – verder gesloten wordt. Na de zomer zal een tweede bestuurlijk overleg plaatsvinden om de resultaten te bespreken. Dit betekent dat in september meer duidelijkheid gegeven kan worden over de resultaten.

_________________________

* Uitgebreide informatie hierover is te vinden in de Kamerbrief van 10 maart 2018 en bijlage 4 daarbij: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2018/03/10/naar-een-circulaire-verpakkingsketen