Privacy- en cookieverklaring

Op deze pagina kunt u onze privacy- en cookieverklaring vinden.

Privacyverklaring
Stichting Afvalfonds Verpakkingen (“AFV”) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en transparantie daaromtrent. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe AFV, als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, gegevens die verband houden met u of die u identificeren (hierna: "persoonsgegevens") verzamelt, deelt, gebruikt en/of anderszins verwerkt, een en ander in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Identiteit en contactgegevens

Stichting Afvalfonds Verpakkingen, gevestigd aan Overgoo 13, 2266 JZ Leidschendam.

Persoonsgegevens en doeleinden voor verwerking

AFV verwerkt persoonsgegevens in het kader van de opgaaf en aangifte van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Hiervoor dient u zich, namens uw bedrijf, via de website van AFV aan te melden voor een Packtool account waarmee de opgaaf en aangifte van de Afvalbeheersbijdrage kan worden gedaan.

In het kader van de aanmelding, aangiftes en betalingen van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen, alsmede de communicatie daaromtrent, kan AFV de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, geslacht, (zakelijk en/of mobiel) telefoonnummer en e-mailadres.

Via de website van AFV kunt u tevens (per e-mail of telefoon) vragen stellen aan medewerkers van AFV. In dit kader verwerkt AFV uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer en eventuele mailcorrespondentie aangaande de vraag en gevoerde communicatie in dat verband. 

Met uw e-mailadres kunt u zich tevens inschrijven voor onze nieuwsbrief. Daarbij kunt zich te allen tijde uitschrijven via een link in de desbetreffende e-mail.

Gedurende uw bezoek op de website van AFV slaan wij verder het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, alsmede het type besturingssysteem, internetbrowser en de bezochte webpagina's op. Deze technische informatie wordt gebruikt om de website te beheren en u alle functionaliteiten van de website te kunnen leveren en bijvoorbeeld technische storingen op te lossen of de bereikbaarheid van bepaalde delen van de website te verbeteren. 

Bewaartermijnen 

AFV zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, dan wel niet langer dan wettelijk is toegestaan. AFV bewaart de gegevens in beginsel voor de periode die nodig is om invulling te geven aan de verplichtingen welke voortkomen uit de Afvalbeheersbijdrageovereenkomst Verpakkingen (ABBO).

Indien u zich via opt-out heeft uitgeschreven voor onze nieuwsbrieven zullen wij uw persoonsgegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen. 

De hiervoor beschreven technische gegevens zoals het IP-adres en de browsergegevens van uw computer worden niet langer dan 1 maand bewaard.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

AFV deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van haar dienstverlening (bijv. de hosting van de website), of voor zover AFV hiertoe wettelijk is verplicht. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van AFV (‘verwerkers’), wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om een zorgvuldig gebruik en passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. AFV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw persoonsgegevens worden nimmer doorgegeven aan partijen of landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Beveiliging van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en AFV heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen misbruik, verlies of onrechtmatige verwerking. Hiertoe gebruikt AFV meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar de gegevens zijn opgeslagen. 

Uw rechten 

U heeft tevens het recht om inzage, wijziging, aanvulling of om gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens te verzoeken. Via de Packtool account kunt u dit deels ook zelf doen via de persoonlijke instellingen. Daarnaast heeft u het recht om gegeven toestemming voor bepaalde gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wilt u gebruik maken van uw wettelijke rechten of heeft u andere vragen/opmerkingen over de verwerking en/of bescherming van uw persoonsgegevens door AFV, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@afvalfondsverpakkingen.nl of Stichting Afvalfonds Verpakkingen, Postbus 1266, 2260 BG  Leidschendam. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek. 

AFV wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Toepasselijk recht

Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 

Leidschendam, mei 2018

Deze website maakt gebruik van cookies, zodat wij u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden.
Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en voert functies uit zoals het herkennen van u wanneer u terugkeert naar onze website en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de website u het meest interessant en nuttig vindt.