Verlenging AVV

Q&A Algemeen Verbindend Verklaring (AVV)

Wat is een AVV? 
Op verzoek van indieners verklaart een Ministerie een afspraak algemeen verbindend, waardoor die geldig is voor iedereen. Dit geldt overigens niet alleen voor verpakkingen. Denk ook aan een CAO en bijvoorbeeld ook de producentenverantwoordelijkheid voor elektrische apparaten, batterijen, etc.  

Wat wordt er algemeen verbindend verklaard? 
Stichting Afvalfonds Verpakkingen gaat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verzoeken om de Afvalbeheerbijdrage-overeenkomst (ABBO) algemeen verbindend te verklaren. In de ABBO staat beschreven hoe de producenten en importeurs collectief invulling gaan geven aan de afvalbeheerstructuur. Die afvalbeheerstructuur moet ervoor zorgen dat aan de producentenverantwoordelijkheid die rust op iedere producent of importeur van verpakte producten wordt voldaan. 

Wat is de AVV voor de Afvalbeheerbijdrageovereenkomst? 
Een AVV afgegeven op de Afvalbeheerbijdrageovereenkomst zorgt ervoor dat alle bedrijven die meer dan 50.000 kilo aan verpakkingen op de markt brengen bij het Afvalfonds zijn aangesloten. De AVV zorgt daarmee voor een gelijk speelveld.  

Voor wie is deze AVV? 
Voor alle producenten en importeurs in Nederland die verpakte producten op de Nederlandse markt brengen of die zich, na import van producten, van verpakkingen ontdoen 

Wie is er verantwoordelijk voor de uitvoering van de AVV? 
Stichting Afvalfonds Verpakkingen in samenwerking met Nedvang, Nederland Schoon, KIDV en Statiegeld Nederland

Van wanneer tot wanneer loopt de AVV? 
De huidige AVV is in 2017 afgegeven en loopt tot 31 december 2022. De nieuwe AVV loopt van 2023 tot en met 2027.  

Wat is het doel van de AVV?
De AVV zorgt ervoor dat alle producenten en importeurs (P/I’s) meedoen en bijdragen aan de financiering van de inzameling en recycling van alle verpakkingen die op de markt komen. 

Wat verandert er in vergelijking met de vorige AVV? 
Veel blijft hetzelfde. Nieuwe regels die vanuit Europa of vanuit Nederland komen worden geïmplementeerd. Het bestuur van het Afvalfonds (bestaande uit vertegenwoordigers van producenten en importeurs) blijft het besluitvormend orgaan. 

Waarom is het belangrijk om aangesloten te blijven bij de AVV? 
Verpakkingen krijgen steeds meer aandacht en de wettelijke recyclingdoelstellingen voor verpakkingen worden steeds hoger. Er is meer aandacht voor de verduurzaming van verpakkingen. Dat vergroot het belang van het bedrijfsleven om hier gezamenlijk in te blijven optreden. Met de steeds hogere doelstellingen wordt de noodzaak van samenwerking steeds groter, waarbij we de kosten samen delen. Het Afvalfonds is een non-profit organisatie. Wij hebben geen winstoogmerk en zijn dus zo efficiënt mogelijk bij het uitvoeren van de producentenverantwoordelijkheid.

Wanneer ben ik verplicht tot betaling van de afvalbeheerbijdrage? 
De verplichting tot afdracht van de afvalbeheerbijdrage rust op alle producenten en importeurs van verpakkingen die in een bepaald kalenderjaar meer dan 50.000 kilo verpakkingsmateriaal op de markt brengen. De eerste 50.000 kilo zijn vrijgesteld van bijdrage. De afvalbeheerbijdrage is per materiaalsoort vastgesteld. Vanuit de afvalbeheerbijdrage vergoeden wij de kosten die worden gemaakt bij de inzameling en recycling van verpakkingen. 

Wat is het gevolg als wij als P/I besluiten om de AVV-aanvraag niet te ondersteunen? 
Voor een algemeen verbindend verklaring is een belangrijke meerderheid benodigd. Als er te veel P/I’s besluiten om de aanvraag niet te ondersteunen, dan is er geen AVV mogelijk 

Dat betekent dat u op individuele basis uitvoering zal moeten geven aan de producentenverantwoordelijkheid. Dit houdt o.a. dat uw bedrijf zorg dient te dragen voor de inzameling en recycling van de verpakkingen die u op de markt brengt en over de recycleresultaten van deze verpakkingen moet rapporteren aan de overheid. Ook dient u te zorgen voor de aanpak van zwerfafval veroorzaakt door uw verpakkingen. Bij niet-nakoming van die verplichtingen volgen handhavingsmaatregelen en sancties vanuit de overheid voor uw individuele bedrijf. 
 
Hoe is de verdeling van de kosten geregeld? 
De tarieven voor de afvalbeheersbijdrage zijn gebaseerd op wat het in totaal kost om per materiaalsoort aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid te voldoen: 

  • de nettokosten die een materiaalsoort veroorzaakt in de keten van inzameling, verwerking en vermarkting minus de (positieve of negatieve) opbrengst. 
  • de algemene systeemkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor monitoring, preventie van zwerfafval en het kennisinstituut. Deze worden evenredig per kilo over alle materiaalsoorten toegerekend. 

U betaalt het betreffende tarief per materiaalsoort, per kilo over door u opgegeven kilogrammen verpakkingsmaterialen. 

Waar komt de verplichting tot recycling vandaan? 
Deze verplichting is vanuit Europese regelgeving geïmplementeerd in Nederlandse regelgeving. 

Ik ben hier in het verleden nooit voor gevraagd. Is er iets veranderd? 
In het verleden werd de meerderheid aangetoond via brancheorganisaties die het verzoek ondersteunden. Nu gaat het ook via de bedrijven die het daadwerkelijk aangaat.  

Hoe zit het in andere Europese landen? 
EU-regels zijn overal in Europa verschillend geïmplementeerd. Het Nederlandse systeem heeft de afgelopen jaren geleid tot uitstekende recyclingresultaten. Nederland is hierin een van de koplopers 

WaaroStichting Afvalfonds Verpakkingen?  
Bedrijven die verpakte producten op de markt brengen zijn wettelijk verplicht bij te dragen aan recycling van hun verpakkingen (de producentenverantwoordelijkheid). De Europese verplichting is geïmplementeerd in Nederlandse regelgeving en vastgelegd in het ‘besluit beheer verpakkingen 2014'.  
Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft deze verplichting op zich genomen. De inzameling en recycling van verpakkingen wordt gefinancierd door de bedrijven die verpakte producten in Nederland op de markt brengen. Zij doen dit door over hun verpakkingen een heffing (de afvalbeheerbijdrage verpakkingen) te betalen aan het Afvalfonds Verpakkingen, die daaruit de gemaakte kosten voor inzameling en recycling van huishoudelijk verpakkingsafval vergoedt. 

De tarieven voor de afvalbeheerbijdrage zijn gebaseerd op de kosten die we per materiaalsoort maken in de keten van inzameling, verwerking en vermarkting. Daarnaast hanteren we voor iedere materiaalsoort een vast bedrag aan algemene systeemkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor monitoring, preventie van zwerfafval (Nederland Schoon) en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Aangezien Afvalfonds Verpakkingen een non-profit organisatie is, levert dit de laagste systeemkosten op.